Narių priėmimas

Reikalavimai nariams

Lietuvos aktuarų draugijos nariu gali tapti bet kuris fizinis asmuo, atitinkantis kvalifikacinius Draugijos reikalavimus, pripažįstantis Lietuvos aktuarų draugijos įstatus, pripažįstantis profesinės etikos kodeksą, pasiruošęs savo veikla siekti Draugijos tikslų ir spręsti Draugijai iškeltus uždavinius.

Norint tapti asocijuotu draugijos nariu, reikia pateikti raštišką prašymą Pirmininkui. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys kvalifikacinių reikalavimų tenkinimą, gyvenimo aprašymas, pažyma apie išlaikytą profesionalumo žinių patikrinimo egzaminą bei dviejų tikrųjų narių rekomendacijos. Taip pat kandidatas turi sumokėti stojamąjį mokestį.

Tikruoju nariu gali tapti tik asocijuotas draugijos narys, jei asocijuotu nariu jis buvo ne trumpiau nei vienerius metus, jei turi ne trumpesnį nei 3 metų aktuarinio darbo stažą ir atitinka tikrajam nariui keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Kandidatas Pirmininkui turi pateikti raštišką prašymą, gyvenimo aprašymą, pažymą apie išlaikytą profesionalumo žinių patikrinimo egzaminą bei dokumentus, įrodančius kvalifikacinių reikalavimų tenkinimą.

Kai tikrasis narys pasitraukia iš aktyvios profesinės veiklos, jis gali tapti Lietuvos aktuarų draugijos garbės nariu, jei jis yra reikšmingai nusipelnęs aktuaro profesijai Lietuvoje.

Priėmimas

Valdyba svarsto klausimus dėl kandidatų atitikimo reikalavimams, o galutinis balsavimas dėl kandidatų priėmimo į draugiją, tikruosius ar garbės narius vyksta visuotinio susirinkimo metu, kuriame dalyvauja ir prisistato patys kandidatai.

Narystės sustabdymas

Kiekvienas narys turi teisę išstoti iš Draugijos, prieš trisdešimt kalendorinių dienų raštu įspėjęs Draugijos Pirmininką. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas turi nutraukti savo funkcijų vykdymą Draugijoje. Be to, visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų narių balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą dėl narystės sustabdymo arba dėl nario pašalinimo iš Draugijos Valdybos teikimu, jeigu:
– nario veika ar įgyvendinami tikslai prieštarauja Draugijos tikslams ir uždaviniams;
– narys daugiau kaip tris mėnesius iš eilės vėluoja mokėti stojamąjį įnašą ar reguliarius bei vienkartinius (tikslinius) nario mokesčius, skaičiuojant nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo dienos;
– narys sistemingai nesilaiko Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos priimtų nutarimų, Aktuarų profesinės etikos kodekso, kvalifikacijos palaikymo reikalavimų.

Dokumentų pateikimas

Išsilavinimo reikalavimų padengimo forma bei skenuotos pasirašytos prašymo ir kitų dokumentų kopijos siunčiamos Draugijos pirmininkui el. paštu pirmininkas(at)aktuarai.lt.

Dokumentų pavyzdžiai
Prašymo forma
Išsilavinimo reikalavimų padengimo forma

Svetainės vartotojo registracija

Norėdami tapti svetainės registruotu vartotoju, turite būti Lietuvos Aktuarų Draugijos narys. Laisvos formos prašymą su norimu vartotojo vardu siųskite el. paštu administratorius(at)aktuarai.lt. Vartotojo vardą (angl. user name) gali sudaryti tik mažosios raidės ir skaičiai.