Kokias funkcijas atlieka aktuarai

Aktuarai dirba visose srityse, kur reikalingas ateities įvykio tikimybės ir finansinių pasekmių kombinacijos supratimas. Dažniausiai tai yra draudimo, pensijų, investicijų, rizikos valdymo sritys, bankai, priežiūros institucijos, audito ar konsultacinės įmonės.

Draudimo įmonėse aktuarai skaičiuoja techninius atidėjinius, užtikrina jų pakankamumą ir padengimą turtu, atlieka turto ir įsipareigojimų modeliavimą, vertina būtinąją mokumo atsargą, dalyvauja duomenų sistemų kūrime, rizikos klasifikavimo ir prisiėmimo, draudimo polisų struktūrizavimo ir kainodaros procesuose, pataria perdraudimo ir kituose rizikos ribojimo sprendimuose.

Pagal Mokumas II direktyvą visos draudimo įmonės privalo užtikrinti veiksmingą aktuarinę funkciją, siekdamos:
– koordinuoti ir prižiūrėti techninių atidėjinių skaičiavimą;
– įvertinti duomenų tinkamumą ir kokybę;
– užtikrinti, kad būtų naudojami tinkami metodai ir prielaidos;
– informuoti administracinius, valdymo ar priežiūros organus apie techninių atidėjinių skaičiavimo patikimumą ir tinkamumą;
– pareikšti nuomonę apie bendrą rizikos prisiėmimo politiką;
– pareikšti nuomonę apie perdraudimo susitarimų tinkamumą;
– prisidėti prie veiksmingo rizikos valdymo sistemos įgyvendinimo, visų pirma kiek tai susiję su rizikos modeliavimu.

Direktyva taip pat reglamentuoja draudimo įmonių rizikos valdymo funkciją. Kvalifikuoti aktuarai, kurie yra vienos ar kelių AAE (Actuarial Association of Europe, buvusi Groupe Consultatif Actuariel Européen) priklausančių profesinių asociacijų tikrieji nariai, yra tinkamiausi kandidatai užimti vadovaujančias ir vykdančias pozicijas tiek aktuarinėje, tiek kitose funkcijose pagal Mokumas II.